Thứ tư, 07/06/2017 | 15:03 GMT+7 - Xem: 5,512 |

Quyết định hủy bỏ và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 07/12/2016;14/12/2016 và 30/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Các Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia:

Quyết định 3891/QĐ-BKHCN (07/12/2016)

 1. TCVN 8050:2009. Nguyên liệu và thành phẩm thuốc bảo vệ thực

Quyết định 3957/QĐ-BKHCN (14/12/2016)

 1. TCVN 2101:2008  Sơn và vécni
 2. TCVN 9277:2012 Sơn và vécni - Phương pháp thử thời tiết nhân tạo - Thử nghiệm dưới đèn huỳnh quang tử ngoại và nước

Quyết định 4210/QĐ-BKHCN (30/12/2016)

 1. TCVN 7030:2009 Sữa lên men

Quyết định 4216/QĐ-BKHCN (30/12/2016)

 1. TCVN 4995:2008 Ngũ  cốc - Thụật ngữ và định nghĩa

Quyết định 4247/QĐ-BKHCN (30/12/2016)

 1. TCVN 6663-3:2008 Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 3: Hưóng dẫn bảo quản và xử lý mẫu
 2. TCVN 7325:2004 Chất lượng nước - Xác định oxy hòa tan -Phương pháp đầu đo điện hóa

Quyết định 4263/QĐ-BKHCN (30/12/2016)

 1. TCVN 9650:2013 Tinh dầu - Nguyên tắc chung về bao gói, điều kiện đóng gói và bảo quản
 2. TCVN 9651:2013 Tinh dầu - Nguyên tắc chung về ghi nhãn và đóng dấu bao bì

Quyết định 4274/QĐ-BKHCN (30/12/2016)

 1. TCVN 5145:1990 Công nghiệp khai thác gỗ - Công nghệ - Thuật ngữ và định nghĩa

Các Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia:

Quyết định 3892/QĐ-BKHCN ( 07/12/2016)

 1. TCVN10979:2016  Thuốc  bảo vệ thực vật chứa  hoạt chẩt  Bensuluron methyl - Yêu cầu kỹ thuật và  phương pháp thử
 2. TCVN10980:2016  Thuốc bảo  vệ   thực vật chứa hoạt chất prođione - Yêu cầu kỹ thuật và phương  pháp thử
 3. TCVN10981:2016  Thuốc  bảo vệ  thực vật  chứa hoạt chất Quinclorac - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 4. TCVN10982:2016  Thuốc  bảo vệ   thực vật  chứa hoạt chất Metsulfuiron methyl - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 5. TCVN10983:2016  Thuốc  bảo vệ  thực vật  chứa hoạt chất Fenvalerate - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 6. TCVN10984:2016  Thuốc bảo vệ  thực vật chứa hoạt chất Etofenprox - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 7. TCVN 10985:2016 Thuốc  bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Fosetyl aluminium - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 8. TCVN 10986:2016 Thuốc  bảo  vệ thực vật  chứa hoạt  chất Azoxystrobin - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 9. TCVN 10987:2016 Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Profenofos - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 10. TCVN 10988:2016  Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Fipronil - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 11. TCVN 8050:2016 Nguyên liệu và thành phẩm thuốc bảo vệ thực vật - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Quyết định 3958/QĐ-BKHCN ( 14/12/2016)

 1. TCVN2101:2016  Sơn và vecni - Xác định giá trị độ bóng ở  20°, 60° và 85° ,
 2. TCVN 11606:2016  Sơn vả vecni - Phép thử Uốn-T
 3. TCVN 11607-1:2016  Sơn và vecni - Xác định hàm lượng bộtmàu - Phần 1 :Phương pháp ly tâm
 4. TCVN 11607-2:2016  Sơn và vecni -Xác định hàm lượng bộtmàu - Phần 2: Phương pháp tro hóa
 5. TCYN 11607-3:2016  Sơn và vecni – Xác định hàm lượng bộtmàu - Phần 3 : Phương pháp lọc
 6. TCVN 11608-1:2016  Sơn và vecni- Phương pháp phơi nhiễmvới nguồn sáng, phòng thử  nghiệm- Phần  1: Hướng dẫn chung.
 7. TCVN 11608-2:2016  Sơn và vecni - Phương pháp phơi nhiễmvới  nguồnsáng  phòng thử nghiệm - Phần 2: Đèn hồ quang xanh
 8. TCVN 11608-3:2016 Sơn và vecni - Phương pháp phơi nhiễmvớinguồn sáng phòng thử nghiệm - Phần 3: Đèn huỳnh quang tử ngoại

Quyết định 4211/QĐ-BKHCN ( 30/12/2016) 

 1. TCVN 7030:2016  Sữa lên men
 2. TCVN 11677:2016 Sữa bột tan nhanh - Xác định độ phân tán và độ thấm nước
 3. TCVN 11678:2016 Phomat – Xác định hàm lượng canxi, magie và phosphor – Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử và phương pháp đo màu
 4. TCVN11679:2016  Sữa và sản phẩm sữa - Hướng dẫn mô tả chuẩn các phép thử chất ức chế vi khuẩn
 5. TCVN 11680:2016  Sữa - Xác định hoạt độ lactoperoxidase -Phương pháp đo quang (Phương pháp chuẩn)
 6. TCVN 11681:2016 Sữa và sản phẩm sữa - Xác định nồng độ ức chế tối thiểu của kháng sinh đối với bifidobacteria và vi khuẩn lactic không phải cầu khuẩn đường ruột
 7. TCVN 11682:2016  Quy phạm thực hành về vệ sinh đối với sữa và sản phẩm sữa

Quyết định 4217/QĐ-BKHCN ( 30/12/2016)

 1. TCVN 4995:2016  Ngũ cốc- Thuật ngữ và định nghĩa
 2. TCVN 11508:2016 Ngô ngọt tươi
 3. TCVN 11509:2016 Đậu đỗ - Xác định axit hydroxyanic glycosidic .
 4. TCVN 11510:2016 Gạo - Xác định khả năng chịu ép đùn của hạt sau khi nấu
 5. TCVN 11511:2016 Rau đông lạnh nhanh
 6. TCVN 11512:2016 Quy phạm thực hành giảm axit hydroxyanic(HCN) trong sắn và sản phẩm sắn

Quyết định 4248/QĐ-BKHCN ( 30/12/2016)

 1. TCVN 6663-3:2016 Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 3: Bảo quản và xử lý mẫu nước;
 2. TCVN 7325:2016 Chất lượng nước - Xác định oxy hòa tan -Phương pháp đầu đo điệnhóa;
 3. TCVN 11303:2.016 Phát thải nguồn tĩnh - Lấy mẫu và đo vận tốc;
 4. TCVN 11304:2016 Phát thải nguồn tĩnh - Phương pháp phân tích khí khối lượng mol phân tử khí khô
 5. TCVN 11305:2016 Phát thải nguồn tĩnh - Xác định hàm ẩm của khíống khói;
 6. TCVN 11306:2016  Phát thải nguồn tĩnh - Xácđịnh lưu huỳnh dioxit
 7. TCVN 11307:2Ờ16 Phát thải nguồn tĩnh - Xác định nitơ oxit
 8. TCVN 11308:2016 Phát thải nguồn tĩnh - Xác định hydro sulfua,cacbonyl sulfua và cacbon disulfua;
 9. TCVN 11309:2016  Xác định dibenzo-p-dioxin polyclo hóa và dibenzofuran polyclo hóa từ các lò đốt chất thải đô thị
 10. TCVN 11310:2016 Phát thải nguồn tĩnh - Xác định hợp chất hydro halogenua và halogen
 11. TCVN 11311:2016 Phát thải nguồn tĩnh - Xác định các kim loại
 12. TCVN 11314:2016 Không khí xung quanh - Xác định tổng hydrocacbon thơm đa vòng (pha khí và pha hạt) - Thu mẫu bằng bộ lọc hấp phụ với phân tích sắc ký khí/khối phổ;
 13. TCVN 11315:2016 Xác định biphenyl polyclo hóa (PCB) trong dầu thải;
 14. TCVN 11316:2016 Chất lượng đất - Xác định biphenyl polyclo hóa (PCB) trong đất và trầm tích;
 15. TCVN 11317:2016 Xác định khả năng phân hủy của vật liệu nhựa phơi nhiễm và thử nghiệm trong môi trường thông qua sự kết hợp của quá trình oxy hóa và phân hủy sinh học;
 16. TCVN 11318:2016 Xác định khả năng phân hủy sinh học hiếu khí hoàn toàn các vật liệu nhựa trong môi trường nước - Phương pháp đo nhu cầu oxy trong thiết bị đo tiêu hao oxy khép kín;
 17. TCVN 11319:2016 Xác định khả năng phân hủy sinh học hiếu khí hoàn toàn của các vật liệu nhựa trong môi trường nước - Phân tích lượng cacbon dioxit phát sinh;
 18. TCVN 11320:2016   Chất dẻo - Xác định hàm lượng cadimi bằng phương pháp lắng ướt

Quyết định 4264/QĐ-BKHCN ( 30/12/2016)

 1. TCVN 9650:2016 Tinh dầu - Nguyên tắc chung về bao gói, điều kiện đóng gói và bảo quản
 2. TCVN 9651:2016 Tinh đầu - Nguyên tắc chung về dán nhãn và dập nhãn bao bì
 3. TCVN 11580:2016 Tinh dầu - Nguyên tắc về tên gọi
 4. TCVN 11581:2016 Tinh dầu - Tên gọi
 5. TCVN 11582:2016 Nguyên liệu chất thơm tự nhiên - Thuật ngữ và định nghĩa
 6. TCVN 11583:2016 Tinh dầu và chất chiết thơm - Xác định dư lượng benzen
 7. TCVN 11584:2016  Chất chiết thơm, chất thơm thực phẩm và mỹ phẩm - Xác định hàm lượng etanol - Phương pháp sắc ký khí trên cột mao quản và cột nhồi

 Quyết định 4275/QĐ-BKHCN ( 30/12/2016)

 1. TCVN5145:2016 Công nghiệp khai thác gỗ - Công nghệ -Thuật ngữ và định nghĩa
 2. TCVN 11683:2016 Kết cấu gỗ - Gỗ nhiều lóp (LVL) - Tính chấ tkết cấu
 3. TCVN11684-1:2016 Kết cấu gỗ - Tính năng dán dính của  chất kế tdính - Phần 1:Yêu cầu cơ bản
 4. TCVN11685:2016  Kết cấu gỗ - Phương pháp thử - Độ bền bắt vít
 5. TCVN 11686:2016  Gỗ tròn - Yêu cầu đối với phép đo kích thước và phương pháp xác định thể tích
 6. TCVN 11687:2016  Gỗ - Mối ghép ngón - Yêu cầu tối thiểu trong sản xuat và phương pháp thử

Xem chi tiết: Các Quyết định hủy Tiêu chuẩn Quốc gia  Các Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Website liên quan