Thứ tư, 20/05/2015 | 00:00 GMT+7 - Xem: 55,726 |

Giới thiệu chung

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học  và Công nghệ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo luờng, chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất luợng được quy định trong Quyết định số 27/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 04 năm 2014.

 

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Ngày 4/4/1962, Viện Đo lường và Tiêu chuẩn, cơ quan quản lý Nhà nước đầu tiên về đo lường và tiêu chuẩn hoá của nước ta, đã được thành lập trực thuộc Uỷ ban Khoa học Nhà nước (nay là Bộ Khoa học Công nghệ).

Ngày 31/12/1970, Viện Đo lường và Tiêu chuẩn được tách thành hai Viện: Viện Đo lường và Viện Tiêu chuẩn đều trực thuộc Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước.
Để đáp ứng những yêu cầu về quản lý chất lượng của nền kinh tế đất nước, ngày 6/4/1971, Cục Kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá đã được thành lập trực thuộc Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước.

Ở miền Nam, trước ngày giải phóng, Viện Quốc gia Định chuẩn thuộc chính quyền Sài gòn đã được thành lập vào năm 1972. Sau khi thống nhất đất nước, ngày 6/4/1976, Hội đồng Chính phủ đã quyết định đổi tên Viện Quốc gia Định chuẩn thành Viện Định chuẩn trực thuộc Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước. Cũng thời gian này, Hội đồng Chính phủ đã quyết định chuyển đổi Viện Đo lường và Viện Tiêu chuẩn thành Cục Đo lường Trung ương và Cục Tiêu chuẩn.

Do yêu cầu phải phối hợp đồng bộ ba mặt công tác tiêu chuẩn hoá, đo lường và quản lý chất lượng, ngày 13/9/1979, Hội đồng Chính phủ đã ra Quyết định số 325/CP về hợp nhất Cục Tiêu chuẩn, Cục Đo lường Trung ương, Cục Kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá và Viện Định chuẩn thành Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng Nhà nước.

Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học Công nghệ) được thành lập ngày 8/2/1984 theo Nghị định 22/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) trên cơ sở Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng Nhà nước.

  

THÀNH TỰU

Ngành Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng (TCĐLCL) từ 24 người buổi đầu mới thành lập đã lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đến nay có trên 1300 cán bộ, công chức, viên  chức làm việc tại 24 đơn vị của Tổng cục và hàng chục ngàn cán bộ khác đang công tác trong hệ thống TCĐLCL của các Bộ, ngành, địa phương.

Một cơ sở hạ tầng vững mạnh được xây dựng cho hoạt động TCĐLCL bao gồm: hệ thống gần 8000 TCVN; Hệ thống chuẩn đo lường quốc gia, các phòng thí nghiệm kiểm định và hiệu chuẩn phuơng tiện đo, các phòng thử nghiệm chất luợng sản phẩm; Kho tư liệu thông tin với các tiêu chuẩn quốc tế, khu vực và quốc gia. Hàng năm có hàng triệu phương tiện đo được kiểm định, hiệu chuẩn, hàng trăm nghìn mẫu sản phẩm, hàng hoá được thử nghiệm, hàng chục nghìn lô  hàng hoá xuất nhập khẩu được kiểm tra, thẩm định về chất lượng, hàng trăm doanh nghiệp được chứng nhận có hệ thống quản lý theo chuẩn mực về quốc tế. Phong trào nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá và giải thưởng chất lượng quốc gia cũng được triển khai mạnh mẽ. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lưòng Chất luợng là đại diện cho Việt Nam tham gia 14 tổ chức quốc tế và khu vực và duy trì hợp tác với các cơ quan tiêu chuẩn hoá của trên 30 quốc gia.

Với hơn 50  năm xây dựng và phát triển, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xứng đáng là hạt nhân của hoạt động TCĐLCL trong cả nước, năm 2012 Tổng cục đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất.

 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

a) Dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ, dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; nhãn hàng hóa; mã số mã vạch; giải thưởng chất lượng;

b) Chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án, dự án quan trọng quốc gia về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

2. Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt hoặc quyết định:

a) Quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật;

b) Dự thảo thông tư, văn bản về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; nhãn hàng hóa; mã số mã vạch; quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp, chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp; giải thưởng chất lượng;

c) Công bố tiêu chuẩn quốc gia;

d) Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn đối với các lĩnh vực và đối tượng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

đ) Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia; điều kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa do tổ chức, cá nhân đề nghị.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa sau khi được phê duyệt hoặc ban hành.< ý kiến về việc xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo phân công của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

d) Hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

đ) Tổ chức phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoài ở Việt Nam; tổ chức thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực được phân công quản lý;

e) Tổ chức tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực theo quy định của pháp luật;

g) Tổ chức việc rà soát, kiến nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốnăng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

2. Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt hoặc quyết định:

a) Quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật;

b) Dự thảo thông tư, văn bản về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; nhãn hàng hóa; mã số mã vạch; quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp, chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp; giải thưởng chất lượng;

c) Công bố tiêu chuẩn quốc gia;

d) Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, danh mc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố hoặc ban hành;

h) Thực hiện việc tiếp nhận đăng ký và xuất bản danh mục quy chuẩn kỹ thuật; xuất bản tiêu chuẩn quốc gia, danh mục tiêu chuẩn quốc gia;

i) Thành lập và quản lý hoạt động của các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia.

7. Về đo lường:

a) Quản lý, tổ chức và thực hiện việc thiết lập, duy trì, bảo quản, sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia trong lĩnh vực được phân công;

b) Quản lý, tổ chức và thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

c) Hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng hệ thống chuẩn đo lường của Bộ, ngành, địa phương;

d) Chứng nhận chuẩn công tác, chất chuẩn; chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường;

đ) Thực hiện việc phê duyệt mẫu phương tiện đo sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu;

e) Chứng nhận đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

g) Quản lý, tổ chức và thực hiện việc chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn.

8. Về chất lượng sản phẩm, hàng hóa:

a) Tổ chức thực hiện chương trình quốc gia, dự án về năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

b) Chủ trì kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, hàng hóa lưu thông trên thị trường, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và hàng hóa trong quá trình sử dụng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

c) Phối hợp với các cơ quan quản lý chất lượng có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực;

d) Tổ chức hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia; quản lý hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

đ) Quản lý nhãn hàng hóa và mã số mã vạch.

9. Về đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật:

a) Tổ chức thực hiện đăng ký lĩnh vực hoạt động của các tổ chức đánh giá sự phù hợp theo lĩnh vực được phân công quản lý;

b) Chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện hoạt động thử nghiệm, chứng nhận, giám định và kiểm định phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành; hướng dẫn việc chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp của Bộ, ngành, địa phương;

c) Chủ trì tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện các điều ước quốc tế, các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo phân công của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

d) Hướng dẫn triển khai các phương thức đánh giá sự phù hợp theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành;

đ) Quản lý hoạt động công nhận các tổ chức thử nghiệm, hiệu chuẩn, chứng nhận sự phù hợp và giám định;

e) Quản lý và hướng dẫn việc đăng ký hoạt động tư vấn, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng, cấp, đình chỉ hoặc hủy bỏ hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

g) Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện hoạt động công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.

10. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa kém chất lượng và hành vi gian lận thương mại khác liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.

11. Tổ chức và quản lý hoạt động mạng lưới quốc gia cơ quan thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

12. Thực hiện hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, năng suất và chất lượng theo quy định của pháp luật; là đại diện của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và khu vực về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

13. Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật cho các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

14. Hướng dẫn, tạo điều kiện cho các hội, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

15. Quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định của pháp luật.

16. Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; thông tin, tuyên truyền và tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

17. Kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện các hoạt động dịch vụ về lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.

19. Thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo mục tiêu và nội dung chương trình, kế hoạch cải cách hành chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

20. Quản lý, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

21. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức và số lượng người làm việc, viên chức và người lao động; thực hiện chế độ tiền lương, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức, biệt phái, nghỉ hưu, thôi việc, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình Bộ trưởng theo quy định.

22. Quản lý tài chính, tài sản được giao, tổ chức thực hiện quản lý ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Khoa học và Công nghệ.

23. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao và theo quy định của pháp luật.

Website liên quan